De cliëntenraad van Oase

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van stichting Oase en hun belangen. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers (dit kunnen b.v. de ouders zijn of een mentor). Uitgangspunt is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ).

Doel van deze wet is de positie van de cliënt te versterken. De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Om op een goede manier te werk te gaan als cliëntenraad zijn er verschillende documenten opgesteld. Het instellingsdocument, om een cliëntenraad in het leven te roepen. De samenwerkingsovereenkomst zorgt voor een goede manier van overleg, hoe Oase met de cliëntenraad communiceert. In het huishoudelijk reglement staan de afspraken en bevoegdheden van de cliëntenraad en hoe men als cliëntenraad onderling met elkaar omgaat.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Een hele uitdaging dus om als lid van de clëntenraad je in te zetten voor de belangen van de cliënten. Heb je interesse, laat dit dan even weten. 

Mailen kan via clientenraad@stichtingoase.com of neem via het secretariaat van Oase (045-5280280) telefonisch contact op met de voorzitter van de cliëntenraad.